Zaloguj
Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych
w Nowym Sączu
Zamówienia Publiczne

Ogłoszenia o przetargach

Przetarg cywilnoprawny, nieograniczony, ofertowy na świadczenie usług badania sprawozdania finansowego Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu za rok 2008

Data dodania: 2008-11-17

Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu

Ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz

Ogłasza przetarg  cywilnoprawny, nieograniczony, ofertowy na świadczenie usług badania sprawozdania finansowego Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu za rok 2008.

  1. Zamawiający: Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych  w Nowym Sączu, ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz, tel. 018 4438510, fax 0184420155.
  2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony w oparciu o kodeks cywilny, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Adres strony internetowej na której zamieszczone będą warunki zamówienia wraz z załącznikami oraz istotne postanowienia: www.mbwa.mnet.pl, www.wrotamalopolski.pl/BIP
  4. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi badania sprawozdania finansowego Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu – Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego . Wartość zamówienia poniżej 14.000 euro.
  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  6. Termin wykonania zamówienia 30.04.2009r.
  7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać  się wykonawcy spełniający następujące  warunki:

         7.1. Wykonawca musi być podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

        7.2. Wykonawca musi dysponować biegłymi rewidentami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

         7.3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np konsorcjum, spółka cywilna), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W takim przypadku warunki udziału w postępowaniu, dotyczące wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)  wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (z ostatnich 5 lat) i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – zał. nr 4 do warunków.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa wyżej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

   Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie o spełnieniu przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego – zał. nr 3 do warunków zamówienia.

   Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

   Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie -art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 369 z późn. zm.)).

8.   W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

9.   Kryterium oceny ofert: cena 100%

10. Ofertę należy składać, nie później niż do dnia 28.11.2008 r. do godz.  10.00 w sposób:

       - osobiście w siedzibie zamawiającego: Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu, ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz, pok. /sekretariat(biuro)/,

       - lub przesłać pocztą na adres: Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2008r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego: Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu, ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz – Sala wystawiennicza.

Ogłaszający ma prawo uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu.

11. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu składania ofert.

12. Szczegółowe informacje w sprawie zamówienia udziela: Monika Białoń, tel. 0184438510.

  

ZAŁĄCZNIKI: